Faculty

S.No. Teacher Name Father Name Date of Birth Qualification Designation Experience
1 Shambhu Sharan Lt. Shri Madhav Singh 12-Jan-1963 M.Com, B.Com, B.Ed. (Accounts & Business) HM 25 Year
2 Mrs. Raksha Verma Dr. K.G. Srivastava 26-May-1973 M.Sc. (Math), B.Sc (Computer, Physics, Maths), B.Ed. (Science/Math), CTET A.H.M., T.G.T. (Comp./Maths) 10 Year
3 Mrs. Manju Singh Lt. Col. J.P. Singh 06-Feb-1974 M.Sc. (Botony), B.Sc. ( Botany, Zoology, chemistry) B.Ed.( Science, Biology),CTET T.G.T. (Science) 11 Year
4 Dr.Suman Tripathi Sabhapati Mishra 01-May-1974 Ph.D., M.A. (Hindi), M.A. (Sanskrit), B.Ed.(Hindi,skt.,S.st.), Net, UPTET, CTET T.G.T. (Sanskrit/Hindi) 10 Year
5 Mrs. Priyanka Dandriyal Mr. D.P.Barmola 16-Sep-1985 M.Sc. (Chemistry), B.Sc(Botany, Zoology, chemistry) , B.Ed. (Science/Math) ,CTET T.G.T. (Science/Maths) 11 Year 6 Month
6 Mrs. Priyanka Rai Satendra Rai 01-Jul-1987 M.A. (Hindi) B.A.( Pol.Sc., Hindi), B.Ed.(S. St, Hindi), CTET PRT 10 Year
7 Mrs.Rashmi Singh Mr. Pramod Kumar 30-Jun-1974 M.A. (Hindi) B.A.( S.St., Hindi), B.Ed.(S. St, Hindi), NTT, CTET PRT 15 Year
8 Mrs. Nidhi Kaushik Rajesh Kaushik 25-Nov-1989 M.A. (English Lit.), B.A. (Hons) English , NTT, CTET N.T.T. 10 Year
9 Mrs. Nidhi Mishra Sh. Arun Kumar Mishra 17-Mar-1980 M.Sc. (Biochemistry), B.Sc. (Botany, Zoology, Chemistry), NTT, B.Ed. (Life Sciences. , English)CTET PRT 8 Year
10 Mrs.Preeti Jithesh Jithesh Nadesan 24-Aug-1982 M.A. (English Lit.) B.A. (English Lit. , Psycology, sociology) NTT,CTET N.T.T. 8 Year
11 Mrs. Anita Singh Mr. Ramesh Pal Singh 08-Jun-1983 M.A. (Pol. Sc.), B.A. (Hons) Political Science, B.Ed( Social Science and English) T.G.T ( Social Science) 5+ Year
12 Mrs. Vandana Saini Manish Saini 31-Jan-1980 M.A(Eco) B.A.(English , Economics), B.Ed(S.St., Eng.) PRT 4 Year 3 Months
13 Mrs. Archana Aggarwal Mr. Dinesh Kumar Gupta 28-Jan-1979 B.A.(OMSP - English, Hindi, Commerce, Office management) ,B.Ed(Hindi /S.St), CTET PRT 5 Year
14 Mrs. Aastha Mehta Harish Kumar 10-Nov-1985 M.Sc(IT), B.Sc(Zoology, Botany,computer ) , B.Ed (Science And Computer) PRT 4 Year 3 Months
15 Ms.Divya Pandey N.B. Pandey 03-Sep-1993 M.A.( Hindi), B.A. (H.)Hindi, B.Ed. (Hindi , S.St) PRT 4 Year
16 Mrs. Rashmi Mudgal M.S.Mishra/vikas Mudgal 10-Jun-1985 M.A.( English) ,B.com. ,B.Ed.( Eng, So.Sc.) , CTET PRT 07 Year
17 Ms. Ritika Kandari Bharat Singh Kandari 17-Apr-1992 M.A.(Hons) Pol.Sc., B.A.(Hons)Pol.Sc., B.Ed.(Eng , So.Sc.) PRT 3 Year
18 Mrs. Preeti Mehla Vinod Kumar 12-Oct-1985 M.A. (Eng), B.Ed ( Life sc., Physical Sc.) D.Ed., CTET PRT 3 Year
19 Ms. Meenu Panwar Subhash Chand 02-Nov-1993 B.Com., D.Ed. , CTET PRT 5 Year
20 Mrs. Hemlata Mr. Mohan Singh 13-Mar-1984 J.B.T., DISM, B.Com, CTET PRT 6 Year
21 Ms. Renu Sh. S.P. Singh 07-Jul-1980 B.Com., B.Ed. ( Maths, Hindi), MA ( Education) PRT 10 Year
22 Mrs. Versha Mr. Ramesh Chandra Karnatak 07-Nov-1983 MA (Hindi), BA (English, History, Sociology), B.ED ( So.St., Hindi) PRT 2 Year 4 Months
23 Ms. Sudesh Lt. Mr. Sher Singh 05-Nov-1992 M.A(Hindi), B.A(Hindi) PRT 2 Year
24 Ms. Gunjan Singh N.P. Singh 02-Aug-1993 B. A. (Hons) English ,B.Ed (English and So.Sc),CTET TGT/PRT 2 Year